گم میشم تو شلوغیا ک مبادا در خونت آفتابی شم
سنگینه جو کافه ها همه چی تلخه وقتی ک نیستی پیشم
بعد تو این هوا دلش پرمیشه بدتر ازمن
خستم از بس ک باخیال تو هرشبو حرف زدم من

از تو ک یدونه بیشتر نیس میدونم مث من زیاده
ازمن بتو جاده پیچ در پیچ ازتوبمن راهه صافه
رسما شده زندگیم تعطیل کی منه مجنون میخاد اخه

نگران توعم شبو سر میکنی راحت
یا ک ژاکتمو تو بغل میکنی حبس
بعضی وقتا میگم دلت از سنگه واقعا
نگران منم میشی اصلا یا نه