قصه ی من قصه ی من خیلی تلخه تو خوباشو ببین ♩♬♫
خوباشو ببین …
اگه باغچه ی زندگیت گلاش پژمردن تو خوباشو بچین ♩♬♫
خوباشو بچین …
اگه میگیره قلبت این آدما میزنن زخم بهت تو نیمه ی پر لیوانو ببین ♩♬♫
اگه دیدی شکستی نمیگیره دستتو دستی تو حس خوب پرواز بگیر
خدا یادی کن از من این آدما میخواستن بگیرن همین دستای خالی رو از من ♩♬♫
به جای دل دادن این آدما دل بریدن از من ولی من دل به تو بستم