چی به روزت اومده که
عوض شدی انقد زیاد
جایی حرف ِ نامردیه
اسم توام باهاش میاد
میدونی که با رفتنت
خودت ضرر کردی نه من
با بدیات میخواستمت
هرچند نمیدیدی اصن

تو کی میخوای تموم کنی
این دو دره بازیاتو
میدونی دل دادم بهت
میدزدی از من چشاتو
ساکتم هرجایی میرم
فقط دلم تنگه واست
به آدم ِ یه دنده که
ندیدی میجنگه واست

تو رنگ عوض کردی سریع
هی صفحه پشت من چیدی
میدونی این راهش نبود
تو عشقمو نمیدیدی
با اینکه بد شدی ولی
من پای قلبم می مونم
می خوای چی بشنوی ازم؟
آره بی تو نمی تونم