امان امان امان های از دلی غم
بالای شهر پایین شهر دپیته خبر
آخ شی جان یاری قربون
شی دلی قراری قربون آخ شی دل زاری قربون
بیمه یاغی بیمه فراری تنی خاطری
آژیری صدایی قربون محله ای غوغایی قربون
تیری سر صدایی قربون
می دست دستبند منی پا پابند
ته نووش دربند ته بیقراری ای قربون
چشم انتظاری ای قربون تی برمه زاری ای قربون
بوردمه زندون می دل دره خون نییرمه آروم
تا صبح ویشاری ای قربون شب زنده داری ای قربون
لحظه شماری ای قربون
تی خنه دم همه ونه جمع بیتنه می دم
ماشین آگهی دوه اشون تا صوایی دوه
می چشی دیاری دوه
هماسینه دل پره کینه می دل خیلی حرفها دوه
خیلی ناگفته ها دوه حرف زجر و بلا دوه
این زندگی دیگه بویه تموم خیلی راحت دکتمه توی دام
من ره هماسینه بوردنه زندون همین روزا من ره کننه اعدام
ای جان ای امان ای امان امان ای جان ای امان ای امان امان
بیمه تعقیب دهیمه تی دید با یار جدید ته خشبخت بووشی ای دا
ونی ور دووشی ای دا خاموشه تی گوشی ای دا
تی محله سر نکمه گذر می عمر بویه سر یاد اینه خاطراتی دا
چی جوری کشمه دادی دا نشونه منی یادی دا
بیمه مغرور از من بوی دور بیمه شر و شور دلبر شی لات بازی ای دا
من شنی عاشقی ای دا شی جاده هرازی یا دا
می پشت دره حرف دارنه می ضعف کیه می طرف
شی تک و تنهایی ای دا کمه پادشاهی ای دا
امشو تا صواییی ای دا
این زندگی دیگه بویه تمام خیلی راحت دکتمه توی دام
منه هماسینه بوردنه زندون همینروزا منه کننه اعدام