رنگِ چشماشو نگو! عطرِ موهاشو نگو… ●♪♫
آخه باید ببینیش… قشنگیاشو نگو… ●♪♫
خودش و دوستاشو نگو! ●♪♫
مدلِ عکساشوُ، نگو! ●♪♫
خیلی دیوونه داره؛ فالوراشو نگو! ●♪♫
خیلی خوب و عالی دلوُ کنده از جا؛ خیلی تند و عالی؛ منو کشته اما! ●♪♫
خیلی خوب و عالی؛ دلو عاشقش کرد… ●♪♫

انقدر عزیزه که؛ نمیشه ولش کرد ●♪♫
کاشکی باشی با دلم… ●♪♫
تا نگذره این دلخوشیه… ●♪♫
باس یه قولی بهم بدیا؛ که نری و بد نشیا ●♪♫
رنگِ چشماشو نگو! عطرِ موهاشو نگو… ●♪♫
آخه باید ببینیش… قشنگیاشو نگو… ●♪♫
خودش و دوستاشو نگو! ●♪♫