تو باعث شدی که بفهمم
دنیا قشنگیاشو هنوز داره
یه نفر هست که آرزوی دیدن تورو
شبو روز داره
سرت سلامت عزیزم
غصه هاتو بزار رو دوشم
زمزمه کن عاشقی رو یواش یواش تو گوشم
آره یواش یواش تو گوشم

شکر گذارم واسه اینکه
تورو دارم عزیزم
با خودم میگم ک خوابم
یا بیدارم عزیزم
قرص ماهی توی آسمون قلبم بدرخش
اگه از عشق زیاد یه وقتی رنجیدی ببخش

الهی که واسه عاشقا
از آسمون بیاره
بارونای ریز ریز از اونا
که تا صب ادامه داره
بین همه عاشقای شهر
یارم تموم عیاره
دلمو میدم دست خودت
ببر به اختیارت