یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده♫♪♪♪
امیرالمومنین یا شاه مردان دل ناشاد ما را شاد بگردان♫♪♪♪