چقدر شهید دارن میارن، از تو سوریه ●♪♫♫
منم باید برم آره برم سرم بره ●♪♫♫
نزارم هیچ حرومی؛ طرفِ حرم بره ●♪♫♫
یه روزی هم بیاد؛ نفسِ آخرم بره ●♪♫♫
حسین آقام حسین آقا آقا ●♪♫♫
انادیک یا امی؛ حملک قطره دمی ●♪♫♫
مادر صدایت میزنم؛ ای کسی که حاملِ معنای تک تک قطره های خونم هستی ●♪♫♫
یامن رضعت، علی ایدیک ●♪♫♫
ای کسی که پرورش یافتم؛ روی دستانت ●♪♫♫
اعذرینی و سامحینی ●♪♫♫
مرا ببخش و پوزشم را بپذیر ●♪♫♫
فلاتحزنی علیه فراقی؛ یا امی ●♪♫♫
پس محزون نباش؛ برای دوری از من ای مادرم ●♪♫♫
فالشهاده؛ هی کالورده الجاریه ●♪♫♫
پس شهادت همچون گلِ پر عطری ست؛ که عالم فضاست ●♪♫♫